Xây dựng

  • Thi công xây lắp các công trình dân dụng, giao thông, cầu đường, kè đập; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (xây dựng công trình công nghiệp). Thi công lắp điện hạ thế, cấp thoát nước. San lắp mặt bằng.
  • Quy hoạch dự án xây dựng, lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng các công trình dân dụng giao thông.
  • Vận tải đường bộ, đường sông.
  • Tư vấn giám sát các công trình dân dụng, giao thông, cầu đường.
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.